RODO

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STW CENTER Sp. z o.o., KRS 000028026, z siedzibą w  Klaudynie ul. Estrady 5, 05-080 Izabelin. Z Administratorem danych można kontaktować się drogą pisemną na podany powyżej adres, jak również drogą telefoniczną pod numerem: 22 752 85 00, fax. 22 752 85 01, bądź drogą elektroniczną: ido@stwcenter.pl.
 2. Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa lub zostały przekazane przez Państwa pracodawcę/zleceniodawcę na potrzeby prowadzenia współpracy lub wykonywania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Państwa pracodawcą/zleceniodawcą.
  Administrator otrzymał następujące kategorie danych osobowych: podstawowe dane personalne (imię i nazwisko), dane podmiotu, w imieniu którego możecie Państwo występować, stanowisko służbowe, służbowe dane kontaktowe (numer telefonu, adres email).
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub strony trzeciej; do prawnie uzasadnionych interesów zaliczyć można prowadzenie współpracy lub wykonywanie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Państwa pracodawcą/zleceniodawcą, marketing bezpośredni, jak również ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w związku z prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (email, telefon).
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia współpracy lub wykonania umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Państwa pracodawcą/zleceniodawcą. Odmowa podania danych osobowych może utrudnić prowadzenie współpracy lub wykonanie umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące dla Administratora usługi doradcze, w tym przede wszystkim prawne, podatkowe, audytorskie, pozostali kontrahenci Administratora, w szczególności w przypadku gdy podanie takich danych niezbędne jest do wykonania umowy lub innych czynności w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas trwania współpracy lub okres obowiązywania umowy, o których mowa w pkt. 2 powyżej, oraz mogą być przetwarzane także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych. Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych będą przetwarzane przez czas prowadzenia akcji marketingowych, nie dłużej niż do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda) bądź do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora).
 8. Posiadają Państwo prawo do żądania:
  – dostępu do przekazanych danych osobowych,
  – sprostowania danych osobowych,
  – usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację.
 10. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Posiadają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W stosunku do przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.